برای شرکت در آزمون لطفا فرم زیر را پر کنید. این نکته را در نظر داشته باشید که حد نصاب نمره برای دریافت مدرک دوره نیچ ترکیب رنگ مو 80% می باشد.